लहरी

Saturday, November 25, 2006

the great game

when it is over, there is a start
when there is a start, something has to be over
the great game will never end, it was not started to end
all they want is we keep playing it

1 Comments:

Blogger deepanjali said...

जे आपल्याला आवडते ते इतरांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
असा लहानसा प्रयत्न आहे.म्हणूनच मला वाटते .
की तू सूद्धा आमच्या अड्डयात सामील व्हावे .
एकदा येऊन पहा आमच्या ब्लोग अड्डयावर

September 04, 2007 4:57 PM  

Post a Comment

<< Home